Kontakt Cykleklubben Kronborg

Formanden: Thomas Hannibal tlf.: 42 36 77 30
Kassereren: Henrik Malmgreen tlf.: 40 72 53 14
Børn og Ungdom: Flemming Lind Rasmussen  tlf.: 40 26 83 38  mail: lindrasmussen@gmail.com
Trænerudvalget: Jasper Steinhausen tlf.: 23 24 28 82


Værdier og vedtægter

VÆRDIER

Cykling - Kondition – Klubliv
Det er de berømte “CKK – nøgleord” til klubbens værdier:
Cykling: Klubbens medlemmer er aktive cykelryttere, der deltager i klubbens trænings- og løbsarrangementer, og repræsenterer klubben i klubtøjet. Deltagelse i en eller anden form for cykelløb er en god motivationsfaktor i træningen, og derfor et naturligt mål for klubbens medlemmer.
Kondition: Klubben skaber mulighed for, at medlemmer på en sjov og udfordrende måde kan udvikle sig i forhold til deres mål – uanset niveau. Dette gøres gennem træning, kostlæring, andre niveau-udviklende aktiviteter og ikke mindst cykelløb.
Klubliv: Klubben ønsker at skabe og udvikle en god social atmosfære blandt alle klubbens medlemmer, hvor godt humør og jævnbyrdighed er fællesnævnere. Dette gøres via fællesarrangementer som klubaftener, udflugter og foredrag for medlemmerne og deres familie/venner.

Kontaktoplysninger : info@ckkronborg.dk
 

Træning : se på forsiden, venstre side under " generelle træningstider"

 

DE 10 BUD

Kronborg cykleklub..for vores alles sikkerhed !

På landevej :

1. Ved trænings start placerer du dig i den gruppe du vil følges med til dagens træning. Vær klar til tiden, så vi ikke bruger unødig tid på at vente på at komme afsted.

Mød op med godt humør, det smitter :-) og sørg for at cyklen også er klargjort!

2. Vi kører 1 og 1 ud af Gurrevejen og holder os så vidt muligt til højre for afmærkningen i siden af vejen.. Herefter kører vi som udgangspunkt 2 og 2 og skifter ved at køre ind foran den forreste i højre side og den yderste række følger med op. . Husk at at melde om biler for/bagfra og giv plads til at biler kan komme forbi os på en sikker måde: vi gør plads til at den yderste person kan køre ind foran den person man kører ved siden af.

3. De første ca 10 km er opvarmning!

4. Turlederen har planlagt tur og træning. Vis respekt for at turlederen har brugt tid på at planlægge DIN træning! Træningerne varieres med intervaller, med bakker eller højt snit. Turlederen tager udganspunkt i vejr og fremmøde, samt lytter til ønsker fra gruppen. Ved interval træning skal fart mellem intervaller være lav (altid på lille klinge - så får du mest ud af næste interval). Instruktioner til gruppen gives ved at stoppe gruppen og forklare, hvad der skal udføres. Det forventes at alle følger anvisningerne fra turlederen. Det giver mest ro og størst køreglæde for alle.

5. Ved interval vælges aftalte ruter og der samles op ved aftalt sted, når alle er fremme.

6. Eventuelle diskussioner eller korrektioner afklares ved at stoppe gruppen og på en ordentlig måde få clearet problematikken. Lad primadonna-nykkerne blive hjemme. Tæl evt til 10... ;-)

7. Færdselsreglerne skal overholdes, når vi kører! Tag stort hensyn til øvrig trafik!

8. Pas på med skiltespurter, hvis der ikke er gode oversigts forhold.

9. Husk at DIN deltagelse og engagement er værdifuldt for alle de andre :-)

10. Tag godt i mod nye medlemmer og lær dem at køre efter vores regler!

 


VEDTÆGTER
§ 1 Klubbens navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er ”Cykle Klubben Kronborg”, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør. Det symboliseres ved, at farverne blå, grøn, rød og hvid altid indgår i klubbens tøj.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Klubbens formål er at arbejde for at fremme cykelsporten på såvel konkurrence- som motionsniveau for alle alderstrin og for begge køn. Dette formål tilgodeses blandt andet ved afholdelse af cykelløb, motionsløb, træningssamlinger, klubaftener, medlemsfester og lignende. For at fremme klubbens formål skal klubben være medlem af Danmarks Cykle Union, DCU.

§ 3 Medlemskab og kontingent

Stk. 1 Personer, der aktivt støtter klubbens formål, kan optages som aktive medlemmer (herefter medlem).

Stk. 2 Personer, der vil støtte klubben, kan optages som passive medlemmer (herefter passivt medlem).

Stk. 3 Indmeldelse foretages ved betaling af kontingent samt indmeldelsesgebyr, hvilket samtidig er det nye medlems accept af klubbens vedtægter.

Stk. 4 Medlemmers kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Man kan støtte klubben ved et passivt medlemskab. Kontingent for dette fastsættes sammen med medlemmers kontingent på den årlige generalforsamling. Passive medlemmer kan kun deltage i klubbens aktiviteter ved særlig invitation.

Stk. 5 Familiemedlemskab kan opnås ved to aktive medlemmer. For at opnå familiemedlemskab kræves, at alle i medlemskabet har samme postadresse.

Stk. 6 Et nyt medlem, der indmeldes i perioden 1. april – 30. september betaler årskontingent, medens der ved indmeldelse efter d. 1. oktober betales ½ års kontingent. Indmeldelse efter d. 1. januar er kontingentfrit indtil d. 31. marts. Nye ryttere kan køre 1 måned uden medlemskab.

Stk. 7 Kontingentet forfalder til betaling hvert års 1. januar og gælder for et år af gangen. Der udsendes ikke indbetalingskort eller anden form for betalingspåmindelse. Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis kontingent ikke er modtaget senest 1 måned efter forfaldsdato. Det slettede medlem hæfter dog stadig for det forfaldne kontingent. Eventuel genindmeldelse kan kun ske mod betaling af nyt indmeldelsesgebyr + restance.

Stk. 8 Kontingentfritagelse kan efter ansøgning gives af bestyrelse i særlige tilfælde.

Stk. 9 Når et medlem har betalt kontingent modtages klubbens årsmærke. Årsmærket skal placeres synligt på den cykel, der benyttes til klubtræning.

Stk. 10 Et medlems hæftelse for klubbens forpligtelser er begrænset til dets kontingentforpligtelse.

Stk. 11 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde klubbens interesser. Indtil 6 måneder efter at have fået meddelelse om eksklusionen har det ekskluderede medlem ret til – ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen – at forlange eksklusionen forelagt den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Eksklusion medfører fortabelse af alle klubrettigeheder og krav mod klubbens formue.

Stk. 12 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, hvis forslag herom er optaget på dagsorden.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 31. marts i Helsingør Kommune.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel, enten ved e-mail, ved almindelig post eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden og indkomne forslag skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet for sidste regnskabsår, underskrevet af bestyrelse og revisor, samt budget for det kommende regnskabsår, skal fremlægges i klubbens lokaler senest en måned før den ordinære generalforsamling, hvilket skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 5 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Ændringsforslag (til indkomne forslag) kan fremsættes på generalforsamlingen.

Stk. 6 Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen stille forslag til mindst 7 medlemmer til den kommende bestyrelse. Aktive medlemmer kan senest ved generalforsamlingen opstille yderligere kandidater til bestyrelsen såfremt disse erklærer sig villige til at modtage valg. Er der opstillet mere end 7 kandidater, skal der afholdes valg ved skriftlig afstemning. Ved eventuel stemmelighed foretages lodtrækning om placeringen.

Stk. 7 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse

5. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår. Der stemmes ikke om enkeltpunkter i budgetforslag – men om budget som helhed.

6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer gældende fra 1. april.

7. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

8. Valg af formand

9. Valg af kasserer

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning

Stk. 8 Generalforsamlingen afvikles under ledelse af en dirigent i overensstemmelse med dansk foreningsrets almindelige regler. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Dirigenten har myndighed til at afgøre alle spørgsmål af formel art i forbindelse med generalforsamlingen. Skulle der blive fremsat forslag om en mistillidserklæring til dirigentens ledelse af generalforsamlingen, ledes denne dog af formanden.

Stk. 9 Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skriftligt hvis det kræves af en eller flere personer.

Stk. 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 11 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 12 Stemmeberettiget er alle medlemmer med aktivt medlemskab. Hvert medlem kan medbringe én skriftlig fuldmagt.

Stk. 13 Forslag om vedtægtsændringer og/eller klubbens opløsning, som opnår stemmeflertal på en ordinær generalforsamling, skal desuden vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 14 Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende. Referatet udleveres ved førstkommende klubaften, og ophænges desuden i klublokalerne.

Stk. 15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis det forlanges af en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, klubbens revisor eller mindst 20 aktive medlemmer. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt over for formanden og skal være ledsaget af en dagsorden for, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 16 Bestyrelsen skal sørge for, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter anmodningens modtagelse.

Stk. 17 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

Stk. 18 Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen leder klubben og skal overvåge, at dens vedtægter og reglement overholdes.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som har stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde i en anden cykelklubs bestyrelse.

Stk. 3 Formanden samt 3 medlemmer er på valg i lige årstal, og kasserer og 2 medlemmer er på valg i ulige årstal. Suppleanter vælges for et år af gangen. Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til formand eller kasserer. Der må ikke være mere end 3 medlemmer under 18 år i bestyrelsen.

Stk. 4 Ved det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand, sekretær og redaktør og fastsætter forretningsorden, som offentliggøres.

Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved møder, der har været indkaldt i henhold til forretningsorden og kun såfremt mindst 3 medlemmer eller et medlem og formanden er til stede og har deltaget i mødet. Afgørelser foretages ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt

Stk. 7 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 Foreningens drift

Stk. 1 Foreningens tegnes af formanden og kasserer i fællesskab eller – ved forfald af formanden – af kassereren sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet skal til enhver tid opfylde lovgivningens krav. Kassereren skal nøje følge udviklingen i foreningens økonomiske situation og løbende på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen orienteret herom.

Stk. 3 Foreningens midler skal placeres økonomisk forsvarligt, og der må ikke spekuleres dermed.
Stk. 4 Revisoren kan foretage uanmeldt revision. Revision af regnskabet skal finde sted en gang om året. De valgte kan på eget initiativ og skal på bestyrelsens anmodning foretage revision, når de finder anledning hertil, dog senest 8 dage efter anmodning.


Stk. 5 Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, der dog ikke må være et bestyrelsesmedlem og ikke kan tildeles prokura. Medlemmers udgifter ved varetagelse af foreningens interesser kan dækkes efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Stk. 6 Bestyrelsen udbetaler efter eget skøn rejse- og løbstilskud i det omfang, det skønnes sportsligt berettiget og klubbens økonomi tillader det.

§ 7 Medlemsblad, hjemmeside og udvalg

Stk. 1 Redaktøren er ansvarlig redaktør for medlemsblad og hjemmeside.

Stk. 2 Udgivelsen varetages af et af bestyrelsen nedsat kommunikationsudvalg i samarbejde med medlemmer eller tredjemand, som bestyrelsen eventuelt mod vederlag vælger at indgå aftale med om de tekniske og administrative arbejder i forbindelse med blades produktion og udgivelse, hjemmesidens vedligeholdelse.

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. Udvalgenes kommissorium fastsættes af bestyrelsen. Udvalgene er åbne for alle medlemmer.

§ 8 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og skal for at være gyldig bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der vælger en eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted og foretager foreningens afvikling.

Stk. 2 Når afviklingen af foreningens aktiver og passiver er gennemført, indkalder likvidatorerne til afsluttende generalforsamling, hvor der tages stilling til foreningens formue.

Stk. 3 Foreningens formue skal dog doneres til foreninger med tilknytning til cykelsport. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling mandag den 8. september 2008. Skal endeligt vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Mvh
CK Kronborgs bestyrelse