Om klubben

Bestyrelsen

Profile Image
Formand
Flemming Lind Rasmussen
Profile Image
Kasserer
Henrik Malmgreen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Benny Walther Højer
51622298
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Carsten Kastbjerg
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Daniel Jacobsen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Frederik Sørensen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Thomas Schelde Pedersen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Claus Telling Laursen
Profile Image
Suppleant
Jan Michael Rasmussen

Kontakt os her

Værdier

Cykling - Kondition – Klubliv


Det er de berømte “CKK – nøgleord” til klubbens værdier:
Cykling: Klubbens medlemmer er aktive cykelryttere, der deltager i klubbens trænings- og løbsarrangementer, og repræsenterer klubben i klubtøjet. Deltagelse i en eller anden form for cykelløb er en god motivationsfaktor i træningen, og derfor et naturligt mål for klubbens medlemmer.


Kondition: Klubben skaber mulighed for, at medlemmer på en sjov og udfordrende måde kan udvikle sig i forhold til deres mål – uanset niveau. Dette gøres gennem træning, kostlæring, andre niveau-udviklende aktiviteter og ikke mindst cykelløb.


Klubliv: Klubben ønsker at skabe og udvikle en god social atmosfære blandt alle klubbens medlemmer, hvor godt humør og jævnbyrdighed er fællesnævnere. Dette gøres via fællesarrangementer som klubaftener, udflugter og foredrag for medlemmerne og deres familie/venner.

Kontaktoplysninger : info@ckkronborg.dk
 

Træning : se på forsiden, venstre side under " generelle træningstider"

 

DE 10 BUD

Kronborg cykleklub..for vores alles sikkerhed !

På landevej :

1. Ved trænings start placerer du dig i den gruppe du vil følges med til dagens træning. Vær klar til tiden, så vi ikke bruger unødig tid på at vente på at komme afsted.

Mød op med godt humør, det smitter :-) og sørg for at cyklen også er klargjort!


2. Vi kører 1 og 1 ud af Gurrevejen og holder os så vidt muligt til højre for afmærkningen i siden af vejen.. Herefter kører vi som udgangspunkt 2 og 2 og skifter ved at køre ind foran den forreste i højre side og den yderste række følger med op. . Husk at at melde om biler for/bagfra og giv plads til at biler kan komme forbi os på en sikker måde: vi gør plads til at den yderste person kan køre ind foran den person man kører ved siden af.

3. De første ca 10 km er opvarmning!


4. Turlederen har planlagt tur og træning. Vis respekt for at turlederen har brugt tid på at planlægge DIN træning! Træningerne varieres med intervaller, med bakker eller højt snit. Turlederen tager udganspunkt i vejr og fremmøde, samt lytter til ønsker fra gruppen. Ved interval træning skal fart mellem intervaller være lav (altid på lille klinge - så får du mest ud af næste interval). Instruktioner til gruppen gives ved at stoppe gruppen og forklare, hvad der skal udføres. Det forventes at alle følger anvisningerne fra turlederen. Det giver mest ro og størst køreglæde for alle.


5. Ved interval vælges aftalte ruter og der samles op ved aftalt sted, når alle er fremme.


6. Eventuelle diskussioner eller korrektioner afklares ved at stoppe gruppen og på en ordentlig måde få clearet problematikken. Lad primadonna-nykkerne blive hjemme. Tæl evt til 10... ;-)


7. Færdselsreglerne skal overholdes, når vi kører! Tag stort hensyn til øvrig trafik!


8. Pas på med skiltespurter, hvis der ikke er gode oversigts forhold.


9. Husk at DIN deltagelse og engagement er værdifuldt for alle de andre :-)


10. Tag godt i mod nye medlemmer og lær dem at køre efter vores regler!

Vedtægter

§1 Klubbens navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg eller CKK.

Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Klubbens formål er at arbejde for at fremme cyklesporten på såvel konkurrence- som motionsniveau for alle alderstrin og for begge køn. Dette formål tilgodeses blandt andet ved at afholde cykelløb, motionsløb, træningssamlinger, klubaftener, medlemsfester og lignende. For at fremme klubbens formål skal klubben være medlem af Danmarks Cykle Union, DCU. Det er også tilladt at samarbejde med andre idrætsorganisationer, f.eks. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI.

 

§ 3 Medlemskab og kontingent

Stk. 1 Personer der aktivt støtter klubbens formål kan optages som aktive medlemmer.

Stk. 2 Personer, der vil støtte klubben, kan optages som passivt medlem.

Stk. 3 Ind- og udmeldelse foretages i Klubmodul ved oprettelse af en profil, herunder tilmelding til automatisk kortbetaling. Herved accepterer medlemmet også foreningens vedtægter og betalingsvilkår.

Stk. 4 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen, og skal fremgå af hjemmesiden. Medlemmer og passive medlemmer betaler samme kontingent. Passive medlemmer kan deltage i relevante aktiviteter, f.eks. som hjælpere ved løb og i sociale arrangementer.

Stk. 5 Et nyt medlem, der indmeldes i perioden fra 1/1 til 31/7 betaler årskontingent ved indmeldelsen. Fra 1/8 betales halv kontinent og fra 1/10 er man kontingentfri til 31/12. Nye ryttere har en prøvetid på 1 måned uden medlemskab.

Stk. 6 Kontingentet trækkes årligt via Klubmodul 1. bankdag i januar og gælder for et år ad gangen. Der udsendes ikke indbetalingskort, ligesom bankoverførsel eller anden betalingsform ikke er mulig. Det er medlemmets pligt at sørge for, at kortoplysningerne er korrekte og opdaterede.

Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis kontingentet ikke er modtaget senest en måned efter forfaldsdato. Det slettede medlem hæfter dog stadig for det forfaldne kontingent, og genindmeldelse kan kun ske mod betaling af nyt indmeldelsesgebyr + restance.

Stk. 7 Kontingent fritagelse kan efter ansøgning gives af bestyrelsen i særlige tilfælde.

Stk. 8 Et medlems hæftelse for klubbens forpligtelser er begrænset til dets kontingentforpligtelse.

Stk. 9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde klubbens interesser. Indtil 6 måder efter at have fået meddelelse om eksklusionen har det ekskluderede medlem ret til – ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen – at forlange eksklusionen forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Eksklusionen medfører fortabelse af alle klubrettigheder og krav mod klubbens formue.

Stk. 10 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, hvis forslag herom er optaget på dagsordenen.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts i Helsingør Kommune.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Det sker ved en personlig e-mail via Klubmodul og det annonceres på hjemmeside og evt. Facebookgruppen. Dagsordenen og indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 4 Regnskabet for det seneste regnskabsår offentliggøres i Klubmodul, hvor medlemmerne kan se det ved at logge ind. Det samme gælder budgettet for det igangværende år.

Stk. 5 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes på selve generalforsamlingen.

Stk. 6 Ved indkaldelsen skal bestyrelsen stille forslag om mindst 7 medlemmer til den kommende bestyrelse. Aktive medlemmer kan senest ved generalforsamlingen opstille yderligere kandidater til bestyrelsen såfremt disse erklærer sig villige til at modtage valg. Er der opstillet mere end 7 medlemmer, skal der afholdes valg ved skriftlig afstemning. Ved eventuel stemmelighed foretages lodtrækning om placeringen.

Stk. 7 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

·      Valg af dirigent

·      Valg af referent

·      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

·      Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor

·      Fastsættelse af kontingent og gebyrer gældende fra 1. januar

·      Rettidig indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

·      Valg af formand

·      Valg af kasserer

·      Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

·      Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt bestyrelsen ikke har valgt at tilknytte en fast ekstern revisor. I så fald vælges intern revisor og revisorsuppleant, der kan udøve den kontrol, der omtales i §6 stk. 7

·      Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Stk. 8 Generalforsamlingen afvikles under ledelse af en dirigent i overensstemmelse med dansk foreningsrets almindelige regler. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Dirigenten har myndighed til at afgøre alle spørgsmål af formel art i forbindelse med generalforsamlingen. Skulle der blive fremsat en mistillidserklæring til dirigentens ledelse af generalforsamlingen, ledes denne dog af formanden.

Stk. 9 Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skriftligt hvis det kræves af minimum et medlem.

Stk. 10 generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 11 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke. 

Stk. 12 Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer. Forældre/værge og børnemedlem under 18 år kan i fællesskab råde over medlemmets stemme. Hvert medlem kan medbringe én skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

Stk. 13 Forslag om vedtægtsændringer og/eller klubbens opløsning, som opnår stemmetal på en ordinær generalforsamling, skal desuden vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 14 Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes er referat, som skal godkendes af dirigenten og formanden. Referatet skal offentliggøres på hjemmesiden og sendes til medlemmerne som e-post.

Stk. 15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis det forlanges af en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, klubbens revisor eller mindst 20 aktive medlemmer. Anmodningen herom skal fremsættes skriftligt til formanden og være ledsaget af en dagsorden for, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 16 Bestyrelsen skal sørge for, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest to måneder efter anmodningens modtagelse.

Stk. 17 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling.

Stk. 18 Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen leder klubben og skal overvåge at dens vedtægter og reglement overholdes.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som har stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke sidde i en anden klubs bestyrelse.

Stk. 3 Formanden samt 3 medlemmer er på valg i lige årstal, og kasserer og 2 medlemmer i i ulige årstal. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til formand eller kasserer. Der må ikke være mere end tre medlemmer under 18 år i bestyrelsen.

Stk. 4 Ved det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen beslutter selv, hvilke og hvor mange poster der oprettes det indeværende år. Resultatet offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved møder, der har været indkaldt i henhold til forretningsordenen og kun såfremt mindst 3 medlemmer eller et medlem og formanden er til stede og har deltaget i mødet. Afgørelser foretages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6 Bestyrelsen holder møde minimum 6 gange årlige, eller så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 7 Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men den skal dog fremlægge sagen til medlemmernes endelige godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 6 Foreningens drift

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab – eller ved forfald af kassereren sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet skal til enhver tid opfylde lovgivningens krav. Kassereren skal nøje følge udviklingen i foreningens økonomiske situation og løbende på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen orienteret herom.

Stk. 3 Foreningens midler skal placeres økonomisk forsvarligt, og der må ikke spekuleres hermed.

Stk. 4 Klubbens budget skal vedtages på en generalforsamling i december måned året før det skal gælde. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som anført i §4, stk. 17.

Stk. 5 Bestyrelsen kan råde over 50% af det til enhver tid budgetterede overskud, således at nye tiltag til gavn for klubben, der måtte komme i løbet af året, kan komme i spil.

Stk. 6 Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, der dog ikke må være et bestyrelsesmedlem og ikke kan tildeles prokura. Udlæg fra medlemmerne i forbindelse med de i budgettet afsatte poster skal på forhånd være aftalt med formanden for det udvalg, hvorunder posten fremgår.

Stk. 7 Revisoren kan foretage uanmeldt revision. Revision af regnskabet skal finde stede en gang om året. De valgte kan på eget initiativ og skal på bestyrelsens anmodning foretage en revision, når de finder anledning hertil, dog senest efter 8 dage efter anmodningen.

 

§ 7 Hjemmeside, klubtøj og udvalg

Stk. 1 Hjemmesidens indhold er bestyrelsens ansvar. Der kan nedsættes et kommunikationsudvalg i samarbejde med medlemmerne eller tredjemand, som bestyrelsen eventuelt mod vederlag vælger at at indgå aftale med om de tekniske og administrative arbejder i forbindelse med hjemmesidens vedligeholdelse. Bestyrelsen er administrator for den fælles Facebookgruppe, som er en åben gruppe. Der kan oprettes andre Facebookgrupper for underafdelinger i klubben, men disse skal til enhver tid godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2 Når klubtøjet fornys er bestyrelsen forpligtig til at fremlægge forslag herom, inklusiv udseende, til den ordinære generalforsamling. De fremmødte beslutter jf. §4, hvordan nyt klubtøj udformes for en periode på højst 3 år.

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med konkrete opgaver. Udvalgenes kommissorium fastsættes af bestyrelsen. Udvalgene er åbne for alle medlemmer.

 

§ 8 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling. For at være gyldig skal den endeligt vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling jf. § 4, stk. 13. Den ekstraordinære generalforsamling vælger en eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted og foretager foreningens afvikling.

Stk. 2 Når afviklingen af foreningens aktiver og passiver er gennemført, indkalder likvidatorerne til afsluttende generalforsamling, hvor der tages stilling til foreningens formue.

Stk. 3 Foreningens formue skal dog doneres til foreninger med tilknytning til cykelsporten.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 29/3 2017 og ekstraordinær generalforsamling 27/11 2017


Mvh
CK Kronborgs bestyrelse